ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΔ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΥΠΔ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τους αντιπροσώπους της Abbott σε μια συγκεκριμένη χώρα, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη σελίδα μας«Παγκόσμιες τοποθεσίες»( Worldwide Locations)  για σχετικές πληροφορίες. Εάν έχετε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση για την Abbott ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Invalid Email ID This field is mandatory
Invalid Email ID This field is mandatory
Invalid Firstname This field is mandatory Field can't be more than 20 characters
Invalid Lastname This field is mandatory Maximum characters :20
Invalid Phone Number
Enter valid address
Invalid Zip code Maximum characters :10
Invalid State
This field is mandatory This field is mandatory
This field is required

Ανάλογα με τη φύση του αιτήματός σας, μπορεί να σας ζητήσουμε να προσδιορίσετε την ταυτότητά σας. Κατά περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε κατάλληλη απόδειξη, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει έγγραφα όπως:

1)      αποδεικτικό της ταυτότητας και της διεύθυνσής σας (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, λογαριασμός κοινής ωφελείας)

2)      αποδεικτικό της ταυτότητας και της διεύθυνσης του υποκειμένου των δεδομένων (εάν είναι διαφορετικό από το παραπάνω)

3)      εξουσιοδότηση από το υποκείμενο των δεδομένων για να ενεργείτε για λογαριασμό του (εάν εφαρμόζεται)

Αποδεικτικά έγγραφα της ταυτότητας :

Remove

Αφού διασφαλίσουμε ότι πληροίτε τα κριτήρια για τη γνωστοποίηση των δεδομένων ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας  σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ, και έχετε παράσχει επαρκείς πληροφορίες, θα πρέπει να λάβετε μια απάντηση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησής σας από εμάς για επεξεργασία. Παρακαλούμε προσέξτε ότι αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί έως και 60 επιπλέον ημέρες, όπου απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτημάτων. Θα ενημερώσουμε το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια παράταση εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, μαζί με τον λόγο για την καθυστέρηση.

This field is mandatory

Σε περίπτωση αιτήματος για πρόσβαση σε δεδομένα ή άσκηση των δικαιωμάτων σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παρέχετε την ταυτότητά σας με εγκεκριμένο αναγνωριστικό πριν εκπληρώσουμε το αίτημά σας για τα δεδομένα.

Συλλέγουμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημα που στέλνετε μέσω αυτής της φόρμας Επικοινωνίας. Η Abbott και οι συνεργάτες της Abbott κατανοούν τη σημασία της προστασίας των πληροφοριών σας και θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας με μοναδικό σκοπό να ανταποκριθούν στο αίτημά σας. Πατήστε εδώ για να ανασκοπήσετε την Πολιτική Απορρήτου του ΥΠΔ βάσει του κανονισμού της ΕΕ. Πατώντας στο πλαίσιο παρακάτω, κατανοείτε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες σας θα διέπονται από την Πολιτική Απορρήτου του ΥΠΔ βάσει του κανονισμού της ΕΕ.

 
Thid field is mandatory