ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ
ABBOTT
LABORATORIES

Οι παρόντες Όροι Χρήσης Ιστοσελίδων της Abbott Laboratories (εφεξής καλούμενοι «Όροι Χρήσης») διέπουν την πρόσβαση σας σε ιστοσελίδες που ελέγχονται από την Abbott Laboratories, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων της (συλλογικά αναφερόμενων ως «Abbott»), που παρέχουν σύνδεση (link) με τους παρόντες Όρους Χρήσης (συλλογικά αναφερόμενων ως «Ιστοσελίδα(ες) της Abbott») και εφαρμόζονται στους κατοίκους της Ελλάδος. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν εφαρμόζονται σε Ιστοσελίδες της Abbott που δεν συνδέονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή σε ιστοσελίδες τρίτων με τις οποίες ενδεχομένως να συνδέονται οι Ιστοσελίδες της Abbott. Η χρήση των Ιστοσελίδων της Abbott υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Abbott διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά περιόδους τους παρόντες Όρους Χρήσης προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τεχνολογικές εξελίξεις, νομικές ή ρυθμιστικές αλλαγές και την ορθή επιχειρηματική πρακτική. Εάν η Abbott αλλάξει τους Όρους Χρήσης των Ιστοσελίδων, μία αναθεωρημένη έκδοση των παρόντων Όρων Χρήσης θα ενσωματώσει αυτές τις αλλαγές, και θα σας ενημερώσουμε για τις εν λόγω αλλαγές, αναθεωρώντας την ημερομηνία ισχύος που αναφέρεται στην αρχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Εισερχόμενοι και χρησιμοποιώντας τις Ιστοσελίδες της Abbott, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεσθε τη δέσμευσή σας από την παρούσα εκδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε όταν εισέρχεστε σε Ιστοσελίδες της Abbott. Εάν διαφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή εάν δεν είστε ικανοποιημένος από τις Ιστοσελίδες της Abbott, εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική σας ευχέρεια να παύσετε να χρησιμοποιείτε τις Ιστοσελίδες της Abbott.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

α. Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε στις Ιστοσελίδες της Abbott τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και άλλες πληροφορίες σχετικά με την Abbott, δεν εγγυώμαστε ούτε ευθυνόμαστε για την ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα οποιοσδήποτε πληροφορίας περιέχεται στις Ιστοσελίδες της Abbott. Κάθε πρόσωπο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη και κάθε κίνδυνο που ήθελε τυχόν προκύψει από την χρήση Ιστοσελίδων της Abbott. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται «Ως Έχουν» και ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Abbott διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ανά πάσα στιγμή σε προσθήκες, διαγραφές ή αλλαγές στις πληροφορίες που εμπεριέχονται στις Ιστοσελίδες της Abbott, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση.

β. Η ABBOTT ΔΕΝ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΧΕΊΊΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ ABBOTT. Η ABBOTT ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗΣ, ΕΙΤΕ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗΣ, ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΗ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ABBOTT ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΑΜΕΣΗΣ, ΕΜΜΕΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ), ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗΣ Ή ΤΥΧΑΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ ABBOTT, ΚΑΙ/Η ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ABBOTT, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ Η ABBOTT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

γ. Η Abbott δεν φέρει ευθύνη και δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για την ακρίβεια, αποτελεσματικότητα, εγκυρότητα και καταλληλότητα των πληροφοριών ή του περιεχομένου που λαμβάνεται από τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων (hyperlinks) με ή από ιστοσελίδες τρίτων. Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στις Ιστοσελίδες της Abbott, η Abbott δεν θα επεξεργάζεται, λογοκρίνει ή με άλλο τρόπο ελέγχει οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται από τρίτα πρόσωπα σε οποιουσδήποτε πίνακες ανακοινώσεων, chat rooms ή ανάλογα φόρουμ που έχουν αναρτηθεί σε Ιστοσελίδες της Abbott. Συνεπώς οι πληροφορίες αυτές πρέπει να θεωρούνται αμφίβολες και δεν υιοθετούνται από την Abbott.

δ. Οι Ιστοσελίδες της Abbott ενδέχεται να περιέχουν δηλώσεις που αφορούν στο μέλλον και αντικατοπτρίζουν τις παρούσες προσδοκίες της Abbott σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και επιχειρηματικές εξελίξεις. Οι δηλώσεις που αφορούν στο μέλλον ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες. Οι πραγματικές εξελίξεις ή τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τις προβλέψεις και εξαρτώνται από μία σειρά παραγόντων συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της επιτυχίας των υφιστάμενων ερευνητικών προγραμμάτων, των αποτελεσμάτων εκκρεμών ή μελλοντικών κλινικών μελετών, της εν εξελίξει εμπορικότητας των προϊόντων, των εγκρίσεων φαρμακευτικών προϊόντων, της εγκυρότητας και ισχύος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, της σταθερότητας των εμπορικών σχέσεων και τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες. Η Abbott σκοπεύει να ανανεώνει τακτικά τις Ιστοσελίδες της Abbott αλλά δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση τέτοιας ανανέωσης του περιεχομένου τους.

Η ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΧΡΗΣΗ
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

α. Χρησιμοποιώντας τις Ιστοσελίδες της Abbott, συμφωνείτε να μην διακόπτετε ή παρεμβαίνετε στις ηλεκτρονικές μας πληροφορίες, που δημοσιεύονται στις Ιστοσελίδες της Abbott ή σε οποιονδήποτε server μας. Επίσης συμφωνείτε ότι δεν θα επιχειρήσετε να παρακάμψετε οποιαδήποτε λειτουργία ασφαλείας των Ιστοσελίδων της Abbott, ως δε και να τηρείτε όλους τους ισχύοντες εγχώριους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

β. Με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Abbott και της ισχύουσας νομοθεσίας, παρέχετε στην Abbott το δικαίωμα να χρησιμοποιεί όλες τις πληροφορίες που ανεβάζετε (upload) ή με άλλο τρόπο στέλνετε στις Ιστοσελίδες της Abbott, με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει η Abbott, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αντιγραφής, παρουσίασης, εκτέλεσης, δημοσίευσής τους υπό οποιαδήποτε μορφή, τροποποιώντας ή ενσωματώνοντας αυτές σε άλλο υλικό ή δημιουργώντας με βάση αυτές ένα παράγωγο έργο. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, παραιτείστε οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων τυχόν έχετε επί πληροφοριών που ανεβάζετε (upload) ή με άλλο τρόπο στέλνετε στις Ιστοσελίδες της Abbott καθώς και οποιωνδήποτε συναφών αξιώσεων κατά της Abbott.

γ. Εκτός και εάν έχει ρητά δηλωθεί και συμφωνηθεί εκ των προτέρων από την Abbott, καμία σχέση εμπιστευτικότητας δεν θα δημιουργείται σε περίπτωση που κάποιος χρήστης Ιστοσελίδων της Abbott θα προβεί σε προφορική, γραπτή ή ηλεκτρονική επικοινωνία με την Abbott (όπως πληροφορίες, ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, κλπ.). Εάν οποιεσδήποτε Ιστοσελίδες της Abbott απαιτούν ή ζητούν την παροχή τέτοιων πληροφοριών και οι πληροφορίες αυτές περιέχουν προσωπικές ταυτοποιήσιμες πληροφορίες (π.χ. όνομα, διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός, ηλεκτρονική διεύθυνση), η Abbott θα αποκτήσει, χρησιμοποιήσει και διατηρήσει αυτές κατά τρόπο σύμφωνο με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Σε διαφορετική περίπτωση και με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, οι επικοινωνίες αυτές και οποιαδήποτε πληροφορία συνυποβάλλεται, θα θεωρείται μη εμπιστευτική και η Abbott θα δύναται να αναπαράγει, δημοσιεύσει ή με άλλο τρόπο χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, χρήσης ή πώλησης προϊόντων που ενσωματώνουν τις πληροφορίες αυτές. Ο αποστολέας οποιοσδήποτε πληροφορίας στην Abbott είναι πλήρως υπεύθυνος για το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένης της ειλικρίνειας, της ακρίβειας και της μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, περιουσιακών ή προσωπικών.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι ονομασίες των προϊόντων, οι περιγραφές και οι ετικέτες ενδεχομένως να προέρχονται από τις Η.Π.Α. ή από τρίτη χώρα, η οποία δεν είναι η χώρα κατοικίας σας. Τα προϊόντα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες ή μπορεί να διατίθενται υπό διαφορετική εμπορική ονομασία, δραστικότητα ή για διαφορετικές ενδείξεις. Πολλά από τα προϊόντα που αναφέρονται είναι διαθέσιμα μόνο με συνταγή του ιατρού σας. Εκτός και εάν έχει ρητά δηλωθεί και σύμφωνηθεί εκ των προτέρων από την Abbott, κανένας διευθυντής, υπάλληλος, εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος της Abbott, οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους δεν εμπλέκονται με την παροχή ιατρικών συμβουλών, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή άλλες ιατρικές υπηρεσίες, που δημιουργούν με οποιονδήποτε τρόπο σχέση ιατρού - ασθενή, μέσω των Ιστοσελίδων της Abbott.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι πληροφορίες, τα έγγραφα και τα σχετιζόμενα γραφικά που δημοσιεύονται στις Ιστοσελίδες της Abbott (οι «Πληροφορίες») αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Abbott, εκτός από πληροφορίες που παρέχονται βάσει συμβάσεως στην Abbott από τρίτους. Παρέχεται άδεια για την χρήση των Πληροφοριών, υπό τον όρο ότι (1) σε όλα τα αντίγραφα αναφέρεται η ανωτέρω προειδοποίηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, (2) η χρήση των Πληροφοριών γίνεται μόνο για ενημερωτικούς και μη εμπορικούς προσωπικούς σκοπούς, (3) οι Πληροφορίες δεν τροποποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο, (4) καμία γραφική παράσταση διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα της Abbott δεν χρησιμοποιείται χωριστά από το συνοδευτικό κείμενο. Η Abbott δεν ευθύνεται για περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους και απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση του υλικού χωρίς την άδεια του κυρίου των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Εκτός και εάν προβλέπεται ανωτέρω, δεν παρέχεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ρητά ή σιωπηρά, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα σε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα ή σε άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα της Abbott Laboratories.
Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση οποιοσδήποτε εμπορικού σήματος, εμπορικής επωνυμίας, εμπορικής συσκευασίας/παρουσίασης και προϊόντος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση της Abbott Laboratories, παρά μόνο για την ταυτοποίηση προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Abbott δεσμεύεται να προστατεύσει την ιδιωτικότητά σας στο διαδίκτυο. Γνωρίζουμε τη σημασία της ιδιωτικότητας των πελατών και επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας. Η από εμάς χρήση ταυτοποιήσιμων προσωπικών δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και, χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την Πολιτική αυτή.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όταν υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα στον Ιστοχώρο της Abbott.gr, παρά το γεγονός ότι η Abbott έχει λάβει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποκλείσει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τη παρεμβολή, δεν παρέχεται καμία απολύτως εγγύηση ασφάλειας. ΣΤΗΝ ΑΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ, ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΠΕΛΑΤΗ Ή ΧΡΗΣΤΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ABBOTT ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ABBOTT ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΕΛΑΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΥΧΟΥΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙ ΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (PASSWORD)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Abbott δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τα υλικά, πληροφορίες και απόψεις που παρέχονται, δημοσιεύονται ή με άλλο τρόπο καθίστανται διαθέσιμες μέσω αυτής της Ιστοσελίδας. Η εμπιστοσύνη που δείχνετε σε αυτά τα υλικά, πληροφορίες και απόψεις γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη. Η Abbott αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημία ή βλάβη συνεπεία της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της.
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ABBOTT, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ» ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ABBOTT Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ, Ή ΟΙ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥΣ (ΕΦΕΞΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ «ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ABBOTT») ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΥΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΊΈ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ (LINKED) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗΣ, ΕΜΜΕΣΗΣ, ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ, ΤΥΧΑΙΑΣ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΟΥ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΥΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Ή ΛΑΘΗ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, Ή ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ, ΕΙΤΕ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ABBOTT ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ Η ABBOTT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπεται ο περιορισμός της ευθύνης και συνεπώς ο παρών όρος ενδέχεται να μην εφαρμόζεται για εσάς. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ Ή ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ABBOTT, ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ.

ΓΕΝΙΚΑ

Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις συνιστοΰν ολόκληρη την μεταξύ μας συμφωνία σχετικά με το αντικείμενο αυτό. Σε περίπτωση που κάποιο αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι κάποια διάταξη των παρόντων όρων είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη, συμφωνείτε ότι οι λοιπές διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.