ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Διαβητολογικά προϊόντα
Vicky Assardo
+1-510-864-4690
Η.Π.Α.: Ώρα Ειρηνικού


Αγγειακή φροντίδα
Kristina Becker
+1-408-845-3427
Η.Π.Α.: Ώρα Ειρηνικού


Καρδιακή Αρρυθμία/Καρδιακή Ανεπάρκεια/Νευροδιαμόρφωση
Justin Paquette
+1-651-756-6293
Η.Π.Α.: Ώρα κεντρικών πολιτειών


Καρδιακή Δομή
Mary Kokkinen
+1-408-845-0808
Η.Π.Α.: Ώρα Ειρηνικού